Általános szerződési feltételek és Adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Nagy Tünde e.v. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.tunderajztanodaja.hu honlapon keresztül nyújtott „Online oktatás” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.
1., A Szolgáltatás nyújtója:
Név: Nagy Tünde e.v.
Székhely: 2113 Erdőkertes, Rákóczi u. 23.
Adószám :
Telefonszám : +36 70 6737720
E-mail: hello@tunderajztanodaja.hu
2.,A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott „Online oktatás” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható alkotóiismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).
A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az az alkotni tanulás legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva jelentős fejlődést érhetnek el.
3., A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online oktatással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és meghatározatlan időközönként közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Nagy Tünde e.v., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online tanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanfolyamok és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag kizárólag egy összegben fizetheti.
4., A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.tunderajztanodaja.hu/ weboldalon, vagy annak al oldalán található jelentkezési vagy megrendelési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy a “Kérem a tagságot” gomb lenyomásával jön létre.
A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
5., Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
6., A részvételi díj mértéke
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az adott videó leckék modulokra vonatkozó egyedi díjszabás alapján jogosult. A feltüntetett egyedi árakon történő megrendelés, az egyedi szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó megbízási díj az adott szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.
7., A megbízási díj teljesítése
A regisztráció során a jelentkező a megbízási díjat az alábbi módok egyikén teljesítheti: Banki átutalással, banki készpénz befizetéssel vagy PayPal-on keresztül.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, PayPal nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A PayPal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
8., Számlázás
A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tag által megadott email címen keresztül, elektronikus levélben juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet szintén elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.
9., Felmondás kezdeményezése
A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@tunderajztanodaja.hu e-mail címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozat mintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.
10., A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.
11., Rendes felmondás
A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.
12., Rendkívüli felmondás
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
13., Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
14., Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.tunderajztanodaja.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Továbbá a Szolgáltató kifejezetten megtiltja az általa közétett digitális műpéldányok bárminemű felhasználását (különös tekintettel, kereskedelmi céllal megtartott előadások tanfolyamok tekintetében) és az anyagok bármilyen módon történő tárhelyről letöltését vagy mentését, azokról bármilyen típusú másolat készítését. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 50 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
15., Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
16., A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.
17., Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a hatályos Európai Uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
18., Panaszkezelés
A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@tunderajztanodaja.hu
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Fogyasztóvédelmi hatóság:
Kérjük látogasson el a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535 oldalra a linkre kattintva.
Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.tunderajztanodaja.hu/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja
Nagy Tünde e.v. (2113 Erdőkertes, Rákóczi u. 23..) ( a továbbiakban, szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak (GDPR).
Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a jelen dokumentumban.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A z Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2 Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, +36 70 6737720 és az hello@tunderajztanodaja.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.
Név: Nagy Tünde
Székhely: 2113 Erdőkertes, Rákóczi u. 23.
Adószám :
Telefonszám : +36 70 6737720
E-mail: hello@tunderajztanodaja.hu
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
Név: Nagy Tünde
Telefonszám : +36 70 6737720
3 A kezelt személyes adatok köre
3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok
Tanfolyam, workshop és egyéb rendezvényekre való jelentkezéskor az alábbi adatokat kérhetjük öntől:
Név: (kötelezően megadandó)
E-mail cím: (kötelezően megadandó)
Telefonszám: (kötelezően megadandó)
Számlázási cím: (kötelezően megadandó)
Az online oktatási rendszerbe történő regisztrációkor az alábbi adatokat kérhetjük öntől:
Név: (kötelezően megadandó)
E-mail cím: (kötelezően megadandó)
3.2 Technikai adatok
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A tunderajztanodaja.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
3.4 Online regisztrációhoz kapcsolódó adatok
Az online tagsági rendszerünket a WP eMembers platformon működtetjük. A WP eMembers platformon minden tekintetben megfelel a GDPR szabályozásnak, adatokat nem továbbítunk feléjük.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Onine ügyintézés esetén az alábbi adatokat kérjük és tároljuk a 2-es és 4-es pontban megjelölt időtartamig:
Név: (kötelezően megadandó)
Emailcím: (kötelezően megadandó)
3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Adatkezelő a Mailchimp alapú hírlevélküldő szoftvert használa.Hírlevelet két heti/havi rendszerességgel küldünk, amelyről bármikor leiratkozhat a levélben található link segítségével. Ebben az esetben az összes tárolt adatát azonnal törli a rendszer.
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
A kezelt személyes, önkéntesen megadott adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.
Programokra való jelentkezés esetén: kizárólag a programmal kapcsolatos információk jelentkezőkkel való megosztásához.
Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel esetén kizárólag a beérkező kérdés, kérés vonatkozásában az információ továbbításához.
Az így a kezelésünkbe került személyes adatait legkésőbb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 éven belül megsemmisítjük
A Tünde rajztanodáaja facebook oldalunkhoz kapcsolt messenger alapú üzenetküldő chatbotunkból nem nyerünk ki semmilyen személyes adatot, és ezzel kapcsolatban nem is kérjük ilyen adatok megadására.
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk Adatkezelő részére Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
6 Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a böngészés során generálódnak és melyeket pl. a Google Analytics rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az oldal használatakor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az erre felhatalmazott informatikus rendszergazda fér hozzá.
7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Adatkezelő az ön személyes adatait nem továbbítja semmilyen harmadik fél felé, azokat minden körülmények között zártan, kétlépcsős hitelesítéssel rendelkező e-mail klienseken belül kezeli. Az adatokat kizárólag abban az ügyben használjuk, amivel ön megkeresett minket, adatait nem dolgozzuk fel sem statisztikai , sem egyéb célzattal.
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A fentiekkel kapcsolatos kérdése esetén adatkezelőként a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon (30 napon) belül adjuk meg a tájékoztatást.
8.3 Helyesbítés joga
Ön érintettként kérheti Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.4 Törléshez való jog
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9 Visszavonás joga
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10 Bírósághoz fordulás joga
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9 Záró rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.rajzmania.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Köszönjük!

Nagy Tünde
Erdőkertes, 2021. 10. 10.
Visszavonásig érvényes.

Cím

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 23.

 

Telefonszám

(+36) 70 6737 720

Email

hello@tunderajztanodaja.hu